Alessia Bertolazzi

jest adiunktem Socjologii na Uniwersytecie w Maceracie. Jej obszarem zainteresowań jest socjologia medyczna, a jej obecne badania koncentrują się na społecznym wpływie technologii medycznych. Była zaangażowana jako doświadczony naukowiec w kilka krajowych inicjatyw badawczych promowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy. W 2019 r. była profesorem wizytującym na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Napisała ponad 50 artykułów w czasopismach naukowych i książkach.

  • Uniwersytet w Maceracie