Projekt skupia się na dziedzinie e-zdrowia, a w szczególności na:

  • technologiach zdrowotnych związanych z aktywnym starzeniem się
  • narzędziach cyfrowych wspomagających profilaktykę w sektorach żywienia i dietetyki

Transfer wiedzy obejmuje dwa etapy:

ETAP 1: Podnoszenie doskonałości naukowej

Etap ten ma na celu wzmocnienie i pobudzenie doskonałości naukowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej poprzez poniższe działania:

  • Sympozja naukowe, które mają na celu określenie wspólnych programów badawczych oraz planu systematycznego transferu wiedzy i innowacji w kluczowych obszarach projektu.
  • Międzynarodowe wymiany pracowników w celu zapewnienia trwałości procesu transferu. Doświadczeni naukowcy z UMCS będą najpierw pracować u boku swoich kolegów w Leuven i Maceracie, aby uzyskać lepszy wgląd w dany obszar badawczy (job shadowing). Następnie doświadczeni naukowcy z wiodących ośrodków udadzą się do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, aby pomóc swoim polskim kolegom w konsolidacji wiedzy zdobytej podczas wcześniejszej pobytów w ich instytucjach.
  • Ponadto REINITIALISE podniesie mobilność polskich Młodych Naukowców dzięki możliwości odbycia stażu w KU Leuven i na Uniwersytecie w Maceracie w ramach stypendium badawczego.

ETAP 2: Transfer wyników badań na rynek i do społeczeństwa

Drugi etap projektu wzmocni i pobudzi zdolności innowacyjne Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w celu transferu wyników badań naukowych na rynek i do usług publicznych. Celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy naukowcami a przedstawicielami biznesu i usług publicznych, promowanie przedsiębiorczości oraz poprawa zdolności przekładania badań na konkretne produkty i usługi.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • Wydarzenia typu showcase mające na celu przedstawienie belgijskich i włoskich przykładów partnerstw między środowiskiem akademickim, a podmiotami społeczno-gospodarczymi zakończonych sukcesem.
  • Zimową Szkołę Innowacji w Lublinie, która zapewni polskim naukowcom i lokalnym interesariuszom wiedzę i umiejętności miękkie, przydatne do współpracy w ekosystemie innowacji
  • Venture Lab angażujący wszystkie zainteresowane strony we wspólne projektowanie i wdrażanie konkretnych doświadczeń współpracy w obszarze e-zdrowia.