Dr Marguerite Barry

jest adiunktem i dyrektorem programowym MSC w komunikacji i mediach w szkole studiów informacyjnych i komunikacyjnych na UCD. Posiada dorobek publikacyjny w zakresie etyki w projektowaniu interaktywnym, jest zwolenniczką technologii komputerowych skoncentrowanych na człowieku w celu wspierania jego dobrego samopoczucia. Jest współpracownikiem Centrum Badawczego SFI zajmującego się badaniami nad zasobami cyfrowymi w Irlandii oraz kierownikiem w Centrach SFI zajmujących się szkoleniami badawczymi w zakresie rzeczywistości cyfrowej i uczenia maszynowego.

Andy Bleaden

pracuje w ECHAlliance jako Dyrektor ds. ekosystemów i członkostwa. Rozwinął i zbudował dużą sieć ponad 55 globalnych ekosystemów w zakresie zdrowia cyfrowego oraz sieć liczącą ponad 750 organizacji. Dr Andy Bleaden ma za sobą długą karierę w dziedzinie finansowania ochrony zdrowia i opieki społecznej, trwającą ponad 30 lat, zaczynając od zdrowia psychicznego, po pracę z przestępcami z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnymi młodymi ludźmi, a następnie w dziedzinie demencji i robotyki.

Ryan Michael Thornburg

jest profesorem nadzwyczajnym w Hussman School of Journalism and Media na University of North Carolina. W ciągu ponad 20 lat prowadzenia działań związanych z rozwojem innowacji w najlepszych redakcjach informacyjnych w Stanach Zjednoczonych oraz szkoleń przyszłych liderów w tej dziedzinie, skupiał się na budowaniu zespołów, które łączyły różnorodne umiejętności do osiągnięcia celu jakim jest wzmocnienie roli dziennikarstwa w demokracji. Jest autorem podręcznika na temat dziennikarstwa cyfrowego, uczył setki studentów na pięciu kontynentach, od sprawozdawczości danych po rozwój produktów przedsiębiorczych.

Łukasz Gołąbek

jest Dyrektor Zarządzającym i Operacyjnym w Netrix Ventures. Zrealizował 6 projektów badawczo-rozwojowych o budżetach ponad 5 mln EUR, a także świadczył usługi doradcze w zakresie innowacji o łącznej wartości 10 mln EUR. Brał udział w ponad 200 zakończonych sukcesem wnioskach grantowych, w tym w programach H2020, POIR, POIG. Zbudował korporację Netrix, która rozrosła się z firmy zatrudniającej 20 do ponad 130 pracowników i stała się wiodącą firmą teleinformatyczną i konsultingową w Polsce. Jest członkiem Rady Innowacji w projekcie Reinitialise.

Elżbieta Iwanicka

jest Prezesem Zarządu Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, oddziału w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wspierania i angażowania seniorów. Od 2009 roku jest koordynatorem Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów. Jest również aktywnym członkiem „Age Platfrom” w Brukseli, w ramach której brała udział w licznych międzynarodowych projektach wspierających osoby starsze. Jest także członkiem regionalnej Rady ds. Polityki Senioralnej w Lublinie. Jest członkiem Rady Innowacji w projekcie Reinitialise.

Damian Malec

jest Dyrektorem Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Posiada doświadczenie w realizacji działań mających na celu opracowanie, wdrożenie, monitorowanie, ewaluację i aktualizację regionalnej strategii innowacji. Współpracował z przedsiębiorcami i realizował działania związane z promocją gospodarczą i rozwojem przedsiębiorczości w województwie. Jest członkiem Rady Innowacji w projekcie Reinitialise.

Marzena Strok-Sadło

jest członkiem Zarządu Klastra Medycyna Lubelska oraz Kierownikiem Referat Ekosystemów Gospodarczych i Infrastruktury Biznesu. Posiada doświadczenie w ocenie ryzyka projektów, wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju innowacji. Jest także członkiem grupy roboczej w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji- zdrowe społeczeństwo przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jest członkiem Rady Innowacji w projekcie Reinitialise.