Rezultaty projektu REINITIALISE będą miały różnorodny charakter, zarówno pod względem wyników naukowych, jak i zmian instytucjonalnych zaangażowanych uniwersytetów. W szczególności, projekt przyniesie:

  • Strategię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dotyczącą wpływu społecznego określającą sposoby zwiększenia współpracy z lokalnymi interesariuszami w celu opracowania innowacyjnych produktów i usług w sektorze e-zdrowia z poszanowaniem podstawowych praw człowieka.
  • Szereg innowacyjnych pomysłów biznesowych i propozycji start-upowych opracowanych wspólnie przez naukowców i lokalnych interesariuszy z wykorzystaniem ich potencjału przedsiębiorczości i umiejętności integrowania technologii cyfrowych z aspektami etycznymi i społecznymi.
  • Joint Research Map w zakresie badań naukowych formalizującą wzmocnioną współpracę badawczą pomiędzy trzema uniwersytetami w obszarze e-zdrowia.