Benedetta Giovanola

Benedetta Giovanola

jest profesorem nadzwyczajnym w zakresie Etyki a także Prorektorem ds. Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie w Maceracie. Jest również wykładowcą na Uniwersytecie Tufts (USA) oraz Uniwersytecie MIGMO (Rosja). Jest członkiem zarządu Włoskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej, była także członkiem zarządu Włoskiego Stowarzyszenia Etyki. Jest Koordynatorem i Partnerem wielu projektów badawczych z zakresu etyki mediów, etyki cyfrowej i etyki gospodarczej. Wygłosiła ponad 100 wykładów w instytucjach akademickich w Europie, Azji i Ameryce Północnej, opublikowała 7 książek i ponad 80 artykułów w wiodących międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach.

Gianluca Busilacchi

Gianluca Busilacchi

jest adiunktem w dziedzinie Socjologii Ekonomicznej na Uniwersytecie w Maceracie. Jego główne zainteresowania badawcze to: polityka społeczna w perspektywie porównawczej, problem ubóstwa, polityka opieki zdrowotnej. Przez ostatnie dziesięć lat był Radnym Regionu Marche, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Polityki Zdrowotnej oraz przewodniczącego Komisji Oceny Polityki. Od 2020 roku jest przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia w "Italia Longeva" (Narodowe Stowarzyszenie Starzenia się i Aktywnej Długowieczności).

Francesca Spigarelli

Francesca Spigarelli

pełni funkcję Prorektora ds. Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Europejskiej Polityki Badawczej na Uniwersytecie w Maceracie (od 2012 r.). Jest profesorem zwyczajnym Ekonomii Stosowanej i specjalizuje się w Polityce Trzeciej Misji, Innowacji i Rozwoju Lokalnego. Posiada bogate doświadczenie w koordynowaniu projektami finansowanymi z funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu medycznego, przedsiębiorczości i innowacji. Jest autorką wielu artykułów naukowych i książek. Jest koordynatorem Laboratorium Innowacji i Kreatywności UNIMC (LUCI).

Emmanuele Pavolini

Emmanuele Pavolini

jest profesorem zwyczajnym Socjologii Ekonomicznej i Polityki Społecznej na Uniwersytecie w Maceracie. Jako socjolog ekonomiczny skupił swoje zainteresowania badawcze na dwóch aspektach:
a) studia nad państwem opiekuńczym z perspektywy porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem włoskich i południowoeuropejskich państw opiekuńczych, polityki społecznej, nierówności w dostępie do świadczeń państwa opiekuńczego, opieki społecznej w miejscu pracy, mieszanki świadczeń socjalnych i organizacji trzeciego sektora;
b) badania rynku pracy i rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniających się ról profesjonalistów, sieci między przedsiębiorstwami, strategii na rzecz konkurencyjności i roli migrantów na rynku pracy. Jest ekspertem krajowym dla Włoch w Sieci Ekspertów Komisji Europejskiej ESPN (Europejska Sieć ds. Polityki Społecznej). Obecnie jest współredaktorem Journal of European Social Policy.

Alessia Bertolazzi

Alessia Bertolazzi

jest adiunktem Socjologii na Uniwersytecie w Maceracie. Jej obszarem zainteresowań jest socjologia medyczna, a jej obecne badania koncentrują się na społecznym wpływie technologii medycznych. Była zaangażowana jako doświadczony naukowiec w kilka krajowych inicjatyw badawczych promowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy. W 2019 r. była profesorem wizytującym na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Napisała ponad 50 artykułów w czasopismach naukowych i książkach.

Alessio Bartolacelli

Alessio Bartolacelli

jest laureatem grantu Jean Monnet Chair in Business Law in the European Union and Sustainable Economy. Od 2018 roku jest profesorem nadzwyczajnym prawa biznesowego i europejskiego prawa spółek na Uniwersytecie w Maceracie. Był również stypendystą Marie Curie & TRENTINO Fellow na Uniwersytecie w Trydencie, grantu przyznanego przez Komisję Europejską i Prowincję Autonomiczną Trydentu. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Chiara Bergonzini

Chiara Bergonzini

jest wykładowcą prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie w Maceracie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu nowych technologii i prawa konstytucyjnego oraz ochrony danych, prywatności i prawa internetowego. Jej działalność naukowa obejmuje prawo konstytucyjne, a w szczególności prawo publiczne i prawo ekonomii. Obecnie koncentruje swoje badania na nowych wyzwaniach dla praw podstawowych, jakie niesie ze sobą tzw. era cyfrowa, zwracając szczególną uwagę na Big Data, począwszy od aplikacji do śledzenia kontaktów.

Simona Tiribelli

Simona Tiribelli

jest pracownikiem naukowym w dziedzinie Filozofii Moralnej doktorantką w dziedzinie Global Studies Justice, Rights, Politics na Uniwersytecie w Maceracie. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta w dziedzinie etyki sztucznej inteligencji (AI) w MIT Media Lab (MIT, USA), jest także dyrektorem ds. etyki w MIT-Harvard Institute for Technology and Global Health (Boston, USA), a także specjalistką ds. etyki AI w PathCheck Foundation, spin-offie MIT, koncentrującym się na opracowywaniu rozwiązań cyfrowych, które pomogą powstrzymać pandemię COVID-19 przy jednoczesnym zachowaniu prywatności, praw jednostki i swobód obywatelskich. Specjalizuje się w kwestiach moralnych związanych ze sztuczną inteligencją i etycznym wymiarem technologii opartych na algorytmach.

Lorenzo Compagnucci

Lorenzo Compagnucci

Postdoctoral Researcher w dziedzinie Ekonomii Stosowanej na Wydziale Prawa UNIMC. Jego badania koncentrują się na Trzeciej Misji Uniwersytetu, przedsiębiorczości i innowacyjności, zagadnieniu blockchain, zrównoważonym rozwoju, przemysłach kulturalnych i kreatywnych w Chinach. Jest członkiem komitetu naukowego Italian Society of Economic and Industrial Policy (SIEPI) oraz c.MET05 w National University Centre for Applied Economic Studies. Współpracuje z Office for the Valorisation of the Research (ILO) and Placement na UNIMC. Jest prawnikiem. Jest (współ)autorem artykułów recenzowanych w międzynarodowych czasopismach, które prezentował na konferencjach w Europie, Azji, Afryce i USA.

Dominique Lepore

Dominique Lepore

Doktor nauk w dziedzinie Ekonomii Stosowanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Maceracie oraz adiunkt na Uniwersytecie Bolońskim. Jej badania koncentrują się na polityce regionalnej i pośrednikach innowacji wspierających wdrażanie technologii cyfrowych w sektorze MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem Cyfrowych Centrów Innowacji (DIH). Jest ekspertem w dziedzinie DIH w polskim, pozarządowym instytucie naukowo-badawczym- Instytucie Kościuszki. Jest także członkiem Centrum Stosowanych Studiów Ekonomicznych Narodowego Uniwersytetu C.MET05 oraz Włoskiego Stowarzyszenia Ekonomii Przemysłowej (SIEPI).

Barbara Chiucconi

Barbara Chiucconi

jest kierownikiem Biura Grantowego na Uniwersytecie w Maceracie. Jest doświadczonym kierownikiem projektów w ramach 7FP i Horyzontu 2020, posiada także ogromną wiedzę w zakresie ”EU project design”. Od 2012 roku organizuje i prowadzi szkolenia dla doktorantów i post-doców w zakresie umiejętności przekrojowych. Jest osobą kontaktową na UNIMC dla Komisji Europejskiej w zakresie Human Resources Strategy Group for Researchers Initiatives.