Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) jest największą uczelnią wyższą we wschodniej Polsce, w ramach której działają 23 Instytuty badawcze na 11 wydziałach w Lublinie oraz filia w Puławach. UMCS kształci 21.000 studentów, z czego ponad 1600 to obcokrajowcy. Umiędzynarodowienie jest jednym z priorytetowych działań uczelni. UMCS jest członkiem międzynarodowych sieci badawczych w zakresie dyscyplin zaangażowanych w projekt: European Sociological Association, International Communication Association, European Communication Research and Education Association, Inter-University Center for Human Rights and Democratization. Uczelnia jest również członkiem wielu klastrów, w tym: Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Klastra Biotechnologicznego oraz Wschodniego Klastra ICT. W ostatnim czasie podpisano szereg umów o współpracy badawczo-rozwojowej z największymi polskimi firmami i związkami pracodawców. UMCS jest również członkiem Lubelskiego Klastra Medycyna, założonego przez Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

KU Leuven (Belgia) zajmuje się edukacją i badaniami w niemal wszystkich dziedzinach naukowych. Uczelnia udostępnia swoją ofertę dydaktyczną na piętnastu wydziałach, podczas gdy działalność badawcza jest organizowana przez instytuty i grupy badawcze. Nauka i dydaktyka skupiona jest wokół trzech głównych dziedzin: Nauk Humanistycznych i Społecznych; Nauki, Inżynierii i Technologii (SET) oraz Nauk Biomedycznych. Każda z tych grup posiada własną szkołę doktorską. W zakresie badań naukowych, KU Leuven plasuje się w czołówce światowych liderów. Uniwersytet stał się kosmopolityczną instytucją w szybko zmieniającym się środowisku miejskim. Jego unikalny profil łączy najnowocześniejszą wiedzę z jakością życia i otwartością na talenty. W 2025 roku KU Leuven będzie obchodzić 600-lecie istnienia, co czyni go jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. Dziś, Uniwersytet kształci 50.000 studentów na czternastu kampusach w 10 miastach Flandrii. Uniwersytet i szpitale uniwersyteckie w Leuven zatrudniają niemal 10 000 osób każdy.

Uniwersytet w Maceracie jest jednym z najstarszych uniwersytetów we Włoszech (założony został w 1290 roku), z liczbą 13.000 studentów oraz kadrą liczącą około 600 osób. Jest to jedyny włoski uniwersytet, który koncentruje się wyłącznie na naukach społeczno-ekonomicznych i humanistycznych (SSH). Zgodnie z mottem “Innowacje poprzez nauki humanistyczne”, misją Uniwersytetu w Maceracie jest przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa poprzez wartość dodaną, jaką nauki społeczne i humanistyczne mogą wnieść do zrozumienia złożonych zagadnień i problemów społeczeństwa. Zaawansowane badania interdyscyplinarne, skoncentrowane na doskonałości i internacjonalizacji, są promowane poprzez zachęcanie do synergii między technologią i innowacją a naukami humanistycznymi i społecznymi. Przyczynia się to do realizacji interdyscyplinarnych badań, między innymi, nad ekonomicznymi, etycznymi i prawnymi aspektami podnoszonymi przez technologie cyfrowe, takimi jak sztuczna inteligencja w sektorze zdrowia czy  kwestia zaangażowania interesariuszy w procesie innowacji.

Eurocentro S.r.l. jest włoską prywatną instytucją zajmującą się opracowywaniem i wdrażaniem interdyscyplinarnych i międzysektorowych projektów UE, a także, ogólniej, działaniami wspierania rozwoju terytorialnego i współpracy międzynarodowej. W ciągu 20 lat swojej działalności organizacja współpracowała z wieloma organizacjami publicznymi i prywatnymi w całej Europie (w tym uniwersytetami, jednostkami władz terytorialnych i przedsiębiorstwami) na poziomie krajowym i międzynarodowym, zarówno w zakresie opracowywania i zarządzania projektami UE, jak i rozwijania strategii instytucjonalnych w celu zdobywania większej ilości funduszy zewnętrznych.
Eurocentro posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu, koordynacji, realizacji, ocenie i upowszechnianiu projektów europejskich w różnych dziedzinach i w ramach różnych programów regionalnych, krajowych i europejskich, takich jak Horyzont 2020, ERASMUS+, ERASMUS+, ADRION, Italy-Croatia CBC Programme, Civil Protection Action, SEE Programme, MED Programme, IPA Adriatic, LIFE, Interreg, EQUAL Community Initiative.