Technologie cyfrowe oraz informacyjno-komunikacyjne oparte na sztucznej inteligencji mają ogromny wpływ na wiele dziedzin naszego życia, w tym również w obszarze zdrowia. Stanowią one także kluczową siłę napędową innowacji i wzrostu społeczno-gospodarczego.

Technologie te stwarzają nowe możliwości, ale niosą ze sobą również zagrożenia i wyzwania, takie jak ryzyko naruszania zasad etycznych i praw człowieka (np. prawa do prywatności, własności danych itp.). Wyzwaniom tym można odpowiednio stawić czoła jedynie przyjmując podejście interdyscyplinarne, w którym technologie projektuje się z poszanowaniem praw podstawowych.

REINITIALISE “Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia” to projekt finansowany  z programu Horyzont 2020, konkurs „Twinning”. Jego celem jest podniesienie poziomu doskonałości naukowej oraz zwiększenie możliwości w zakresie projektowania i wykorzystywania technologii cyfrowych w sektorze zdrowia, w celu integracji potencjału technologii ze świadomością ich wymiaru  etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będzie uczestniczył w interdyscyplinarnym procesie transferu wiedzy wraz z trzema wiodącymi instytucjami europejskimi (KU Leuven w Belgii, Uniwersytetem w Maceracie i Eurocentro Srl we Włoszech), przy stałym zaangażowaniu lokalnych interesariuszy w celu uzyskania efektu synergii na styku doskonałości badawczej z biznesem oraz sektorem publicznym. Prowadzić to będzie do rozwoju innowacji w sektorze zdrowia jak również rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.