Ilona Biernacka-Ligięza

jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Była także profesorem wizytującym w następujących instytucjach: University of North Carolina, University of Macerata oraz Canterbury Christ Church University. W swoim dorobku ma ponad 10 międzynarodowych grantów badawczych, opublikowała także 10 monografii oraz ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia: mediów lokalnych, komunikowania masowego, mediów cyfrowych, komunikacji międzykulturowej, demokracji lokalnej, globalizacji, glokalizacji, mediów i polityki, mediów i tożsamość, mniejszości w lokalnej sferze publicznej. W projekcie REINITIALISE pełni funkcję Koordynatora Naukowego.

Kamil Fil

jest wykładowcą na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Główne obszary jego zainteresowań badawczych to: public relations, marketing polityczny i komunikacja polityczna. W swoich badaniach koncentruje się na roli Internetu w kampaniach politycznych. Posiada również doświadczenie w realizacji projektów badawczych (finansowanych w ramach unijnych i norweskich programów badawczych).

Grzegorz Wójcik

jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jest specjalistą w dziedzinie neurobiologii obliczeniowej i elektroencefalografii ilościowej, posiada również stopień doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki komputerowej oraz stopień doktora habilitowanego w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Ponadto, jako visiting scientist odwiedził kilka instytucji badawczych UE. Profesor jest członkiem stowarzyszeń międzynarodowych oraz recenzentem w czasopismach naukowych.

Włodzimierz Piątkowski

jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Zakładu Społecznych Problemów Zdrowia UMCS oraz Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 1990 r. jest koordynatorem Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny (ESHMS) w Polsce. Główne obszary zainteresowań Profesora to socjologia i promocja zdrowia, socjologia medycyny, socjologia leczenia pozamedycznego oraz ekosocjologia.

Katarzyna Marzęda-Młynarska

jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, a także kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz kierownikiem studiów doktoranckich: Nauki o Polityce w języku angielskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów globalizacji, global governance, bezpieczeństwa żywnościowego, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski, migracji oraz międzynarodowej ekonomii politycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest autorką ponad 20 artykułów naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa żywnościowego.

Ewelina Górka

jest adiunktem na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Pracuje w Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół innowacyjnych metod nauczania w szkolnictwie wyższym oraz historii mediów. Posiada również doświadczenie w realizacji projektów badawczych (finansowanych w ramach unijnych i norweskich programów badawczych).

Olga Pliszczyńska-Mokijewska

jest dyrektorem Centrum Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będącym punktem kontaktowym dla naukowców chcących rozwijać międzynarodową współpracę badawczą. Odpowiada za wsparcie naukowców w zakresie zdobywania oraz zarządzania funduszami zewnętrznymi na badania (zarządzanie administracyjne projektami międzynarodowymi i finansowanymi ze środków międzynarodowych, w tym z programu Horyzont 2020) i nawiązywania współpracy międzynarodowej. Zajmuje się również opracowywaniem i zarządzaniem inicjatywami i projektami wspierającymi umiędzynarodowienie instytucjonalne UMCS. Jest laureatką stypendium „ERA Science Management Fellowship”, finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Nauki i Edukacji. W projekcie REINITIALISE pełni funkcję Koordynatora Administracyjnego.