Organami konsorcjum w projekcie REINITIALISE są Komitet Sterujący, Rada Naukowa i Rada Innowacji.

Komitet Sterujący

Złożony jest z jednego przedstawiciela każdej instytucji i odpowiada za generalne kierowanie projektem i podejmowanie wiążących decyzji związanych z jego wdrażaniem.  

Jego członkami są:

Rada Naukowa

Odpowiada za nadzorowanie jakości i efektywności wzajemnej wymiany wiedzy naukowej.  Bardziej szczegółowo, co 6 miesięcy monitoruje i ocenia postępy w realizacji projektu. Składa się z przedstawicieli Beneficjentów oraz trzech ekspertów zewnętrznych, którzy są międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie e-zdrowia lub komunikacji za pomocą mediów cyfrowych, należącymi zarówno do sektora akademickiego, jak i nieakademickiego.

Jej członkami są:

Rada Innowacji

Rolą Rady Innowacji jest podkreślanie, w odniesieniu do problemów badawczych podnoszonych w ramach projektu potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw, władz publicznych i użytkowników oraz przekazywanie sugestii i uwag przydatnych dla rzeczywistego transferu wyników badań na Lubelszczyźnie w celu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Jej członkowie, to przedstawiciele interesariuszy z regionu lubelskiego:

  • Łukasz Gołąbek  – Netrix Ventures (Dostawca usług konsultingowych w zakresie ICT i inkubator ICT )
  • Elżbieta Iwanicka – Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
  • Damian Malec –  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie , Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości
  • Marzena Strok-Sadło – Referat ekosystemów gospodarczych, Urząd Miasta Lublin, Klaster Lubelska Medycyna