Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem ukazanym w Gazecie Wyborczej w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Dnia 25 lutego 2021 roku odbyło się (w formule zdalnej), pierwsze sympozjum naukowe organizowane w ramach projektu REINITIALISE. Było to pierwsze z cyklu czterech sympozjów o naukowym charakterze zaplanowane w projekcie. Kolejne zostaną zorganizowane przez partnerów projektu w miarę możliwości w ich uczelniach macierzystych lub online, ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią.

Projekt Reinitialise „Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services” (“Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu techno­logii cyfrowych w usługach e-zdro­wia”) to projekt finansowany z progra­mu Horyzont 2020, konkurs „Twinning”. Jego koordynatorem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w konsorcjum z Uniwersytetem w Maceracie, Uniwersytetem w Leuven oraz firmą konsultingową Eurocentro.  

Rozpoczęty 1 stycznia 2021 roku projekt potrwa 36 miesięcy.  Zakłada wzmocnienie doskonałości naukowej i potencjału innowacyjnego w zakresie praw podstawowych w projektowaniu i użytkowaniu technologii cyfrowych i komunikacji cyfrowej dla usług e-zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem technologii prozdrowotnych w zakresie aktywnego starzenia się i opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki. Jego celem jest podniesienie poziomu doskonałości naukowej oraz zwięk­szenie możliwości w zakresie projek­towania i wykorzystywania technologii cyfrowych w sektorze zdrowia, w celu integracji potencjału technologii ze świadomością ich wymiaru etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego.

Zorganizowane sympozjum składało się z dwóch sesji. W pierwszej, pod przewodnictwem
dr hab. Ilony Biernackiej-Ligięzy, prof. uczelni (UMCS), Kierownika projektu REINITIALISE, skupiono się na zagadnieniach związanych z metodologią badań interdyscyplinarnych. Wśród zaproszonych prelegentów – ekspertów, którzy odnosili się do tych zagadnień znaleźli się m.in.
dr hab. Michał Łuszczuk, prof. uczelni (UMCS, Polska) oraz dr Carlos Chiatti (Tech4Care, Włochy). Profesor Michał Łuszczuk zaprezentował wykład pt. Walking on the thin ice of interdisciplinarity, w którym przedstawił charakter i złożoność badań interdyscyplinarnych. Ważnym rozróżnieniem terminologicznym zaakcentowanym już w początkowej części wystąpienia była kwestia badań: multidyscyplinarnych, interdyscyplinarnych oraz transdyscyplinarnych. Rozważania zostały zilustrowane stosownymi danymi oraz opatrzone analizą SWOT, co umożliwiło rozwój późniejszej dyskusji. Interesującym rodzajem zakończenia było przedstawienie rekomendacji użytecznych pod kątem przyszłych badań interdyscyplinarnych.

Drugim zaproszonym prelegentem, który wygłosił wykład gościnny pt. Interdisciplinarity
in e-health, był dr Carlos Chiatti. Jego zainteresowania badawcze dotyczą badań, w jaki sposób technologia jest w stanie wprowadzać innowacje w świadczeniu opieki zdrowotnej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek opieki rehabilitacyjnej. Ze względu na swoje bogate doświadczenie dr Chiatti połączył wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem. Inspirujący i ciekawy wykład rozważał oba te aspekty, a szczegółowe analizy zostały przedstawione z różnych perspektyw: naukowców, inżynierów, osób przeprowadzających doświadczenia. Zostały również sformułowane wskazówki pomocne w przyszłych badaniach naukowych w kontekście ich późniejszego wykorzystania w sferze biznesu, łącznie z podaniem przykładów, które odniosły sukces na tym polu.

Wystąpienia skłoniły zebranych do zabrania głosu w dyskusji, która oscylowała wokół nastepujących zagadnień: jak przełożyć osiągnięcia, doskonałość badawczą i oryginalność badań na rozwój innowacyjności, jakie miejsce zajmują wartości, w jaki sposób obecny jest w nich aspekt etyczny. Wymienione przykłady dobrych praktyk w badaniach interdyscyplinarnych w zakresie
e-zdrowia stanowiły podsumowanie tej części spotkania.

Druga sesja, której przewodzili prof. Benedetta Giovanola i prof. Gianluca Busilacchi
z Uniwersytetu w Maceracie, skupiała się wokół kwestii, jak zastosować dyskutowane metody podczas badań realizowanych w ramach projektu REINITIALISE. W związku z tym odbyła się dyskusja z udziałem wszystkich uczestników na temat zainteresowań badawczych i przyszłych tematów analiz pod kątem określenia kolejnych etapów rozwoju naukowego. W trakcie jej trwania podjęto próbę dookreślenia zakresu tematycznego zagadnień na kolejne sympozja planowane
w projekcie.

Już od pierwszych miesięcy realizacji projektu podjęto wiele działań naukowych, networkingowych oraz szkoleniowych. W styczniu br. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń z zakresu administrowania i realizacji projektów badawczych finansowanych z programów ramowych UE. W ostatnich dniach stycznia odbyło się także pierwsze spotkanie konsorcyjne,
Kick-off Meeting, który obfitował w wiele ustaleń dotyczących zarządzania projektem oraz realizacji działań projektowych w czasach pandemii. Spotkanie zostało poprzedzoną sesją naukową „Interdyscyplinary booster session”, podczas której partnerzy z KU Leuven dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia badań interdyscyplinarnych. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne webinarium dla pracowników UMCS z zakresu planowania aktywności
w projektach finansowanych z programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, jak rownież kolejne  sympozjum naukowe.

Więcej szczegółów na temat działań zaplanowanych w projekcie znajduje się na stronie www.reinitialise.eu.