Młodzi naukowcy!

Zachęcamy do aplikowania w otwartym naborze wniosków w programie mobilności realizowanym w ramach projektu REINITIALISE.

Jeśli jesteś:

Młodym badaczem*.

Twoje zainteresowania badawcze obejmują jedno lub więcej z następujących zagadnień w dziedzinie e-zdrowia:

– zasady etyczne i prawne, którymi należy się kierować opracowując  aplikacjie e-zdrowia;

– w jaki sposób informowanie o zdrowiu w mediach cyfrowych wpływa na wolność wyboru obywateli i może generować mechanizmy samooszukiwania się;

– Skutki gospodarcze i społeczne oraz konsekwencje innowacji technologicznych w dziedzinie e-zdrowia, które powinny ukierunkować sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe

aplikuj w programie stypendialnym projektu REINITIALISE, w którym możesz prowadzić badania pod okiem doświadczonych naukowców z instytucji partnerskich:

Uniwersytet Katolicki w Leuven w Belgii i Uniwersytet w Maceracie

Planowany czas trwania mobilności to 60 dni.

Zainteresowani naukowcy muszą przedłożyć następujące dokumenty:

(a) Formularz wniosku;

b) życiorys naukowy;

c) jednostronicowy wniosek: opis badań, które mają być prowadzone wspólnie z naukowcami z instytucji przyjmującej, w tym cele, oczekiwane wyniki naukowe, interdyscyplinarne aspekty działań, kwestie równowagi genów oraz wyjaśnienie, w jaki sposób pomysł na projekt odnosi się do tematu projektu;

d) List akceptacyjny podpisany przez opiekuna naukowego/promotora/dziekana.

Informacje na temat zaproszenia do składania wniosków i wytycznych znajdują się w załączniku poniżej.

Mobilność musi zakończyć się nie później niż 15 listopada 2022 r.

Termin składania wniosków upływa 3 marca 2022 r.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat programu, skontaktuj się z zespołem projektowym REINITIALISE:

Kamil Fil: kamil.fil@mail.umcs.pl

Diana Szczepańska: diana.skwarzynska@mail.umcs.pl

Serdecznie zapraszamy!

Young Researcher/Early Stage Researcher – badacz na wczesnym etapie, który w momencie rekrutacji przez organizację przyjmującą jest w ciągu pierwszych czterech lat (ekwiwalent pełnego etatu) swojej kariery naukowej i nie uzyskał jeszcze stopnia doktora. Doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze godzin mierzy się od dnia, w którym naukowiec uzyskał stopień uprawniający go do podjęcia studiów doktoranckich (w kraju, w którym stopień naukowy został uzyskany lub w kraju, w którym został zatrudniony), nawet jeśli studia doktoranckie nigdy nie zostały rozpoczęte ani nie planowane. Doświadczenie badawcze w niepełnym wymiarze godzin liczy się proporcjonalnie.